trešdiena, 2014. gada 24. decembris

Mīlestības kontemplācija

Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs
Adventa rekolekcijas
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dzīvības Garu, lai tas iemācītu mani mīlēt, kā mīl Dievs, lai es darbotos un dalītos pat ar sevi pašu.
Mīlestības kontemplācija
Paņem, Kungs, un pieņem visu manu brīvību,
manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu –
visu, kas man ir un visu, kas man pieder.
Tas viss ir Tevis dots!
To visu Tev tagad atdodu, Kungs;
Tas viss tagad ir Tavā rīcībā,
Rīkojies ar to pēc savas gribas;
Dod man Tavu mīlestību un žēlastību,
Un es būšu bagāts, Un man nekā vairs nevajadzēs.
(Garīgie vingrinājumi # 234)
Komentārs

otrdiena, 2014. gada 23. decembris

Tas ir Dieva bauslis: kas mīl Dievu, tas lai mīl arī viens otru

Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs
Adventa rekolekcijas. Ceturtā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dzīvības Garu, lai tas iemācītu mani mīlēt, kā mīl Dievs, lai es darbotos un dalītos pat ar sevi pašu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Tas ir Dieva bauslis: kas mīl Dievu, tas lai mīl arī viens otru
Mani dārgie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva un katrs, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Kas nemīl, tas nav pazinis Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Dieva mīlestība uz mums ir parādījusies ar to, ka Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī mīlestība pastāv tanī, ka nevis mēs iemīlējām Dievu, bet Viņš pats mūs mīlēja un sūtīja savu Dēlu kā gandarījuma upuri par mūsu grēkiem. Dārgie, ja Dievs mūs tā iemīlēja, tad arī mums vajag citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Bet, ja mēs cits citu mīlam, Dievs paliek mūsos un Viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. To, ka paliekam Viņā un Viņš mūsos, mēs zinām no tā, ka Viņš mums ir devis no sava Gara. Un mēs redzējām un liecinām, ka Tēvs sūtīja savu Dēlu pasaulei par Pestītāju. Kas atzīst, ka Jēzus ir Dieva Dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Un mēs, kas ieticējām, esam iepazinuši Dieva mīlestību uz mums. Dievs ir mīlestība. Un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs paliek viņā. Mīlestība sasniedz mūsos pilnību tad, ja iegūstam paļāvību tiesas dienai, jo, tāpat kā Viņš ir, tā arī mēs esam šai pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, un pilnīga mīlestība bailes aizdzen, jo bailes ir saistītas ar sodu. Un, kas baidās, tas nav pilnīgs mīlestībā. Mani mīļie, mēs mīlam Dievu, jo Viņš pats mūs mīlēja pirmais. Ja kas sacītu: “Es mīlu Dievu”, bet ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis. Jo, kas nemīl savu brāli, ko redz, tas nevar mīlēt Dievu, ko neredz. No Viņa mums ir tāds bauslis, ka tam, kurš mīl Dievu, jāmīl arī savs brālis (1 Jņ 4:7-21).
Ierosmei
Dievs arvien rada katru no mums, jo Dievs vēlas kādu citu, ko mīlēt. Un tie lielākoties esam mēs.

sestdiena, 2014. gada 20. decembris

Līdzīgi kā vīnakoka zari, jūs dzīvojiet Kristū

Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs
Adventa rekolekcijas. Ceturtā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dzīvības Garu, lai tas iemācītu mani mīlēt, kā mīl Dievs, lai es darbotos un dalītos pat ar sevi pašu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Līdzīgi  kā vīnakoka zari, jūs dzīvojiet Kristū
Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Es esmu īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas Manī nenes augļus, Viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, Viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, kuru Es jums pasludināju. Palieciet Manī, un Es jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet Manī. Es esmu vīnakoks, jūs — atvases. Kas paliek Manī un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nekā nespējat darīt. Ja kas Manī nepaliek, tas tiek izmests ārā kā zars un nokalst. Un tos paņem un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliksiet Manī un Mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts Mans Tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat Mani mācekļi." Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: "Kā Mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu iemīlējis. Palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums pateicu, lai Mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kurš atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat Mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.Ne jūs Mani izvēlējāt, bet Es jūs izvēlēju un nozīmēju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva Manā vārdā, Viņš jums to dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu!" ( 15:1-17)

Ierosmei
Šis fragments runā par Kristus Mistisko Miesu, kuras galva ir Kristus.
Cik gan cieši Dievs savu tautu ir sev „pieglaudis” klāt!
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem.
Foto: Vīnkoks, 2006.gada ignāciskās klusuma rekolekcijas Ābelēs

piektdiena, 2014. gada 19. decembris

Dievs atzīst par “ļoti labu” visu radīto, ko Viņš mīl


Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs
Adventa rekolekcijas. Ceturtā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dzīvības Garu, lai tas iemācītu mani mīlēt, kā mīl Dievs, lai es darbotos un dalītos pat ar sevi pašu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Dievs atzīst par “ļoti labu” visu radīto, ko Viņš mīl
Tad Dievs sacīja: "Zeme lai izdod dažādu sugu dzīvas būtnes: lopus un rāpuļus, un zemes zvērus, katru pēc savas sugas!" Un tā tas notika. Un Dievs radīja zemes zvērus pēc to sugām un lopus pēc to ģintīm, un visus zemes rāpuļus pēc to dzimtām. Un Dievs redzēja to esam labu. Beidzot Dievs sacīja: "Izveidosim cilvēku pēc Mūsu attēla un līdzības, lai viņi valda pār jūras zivīm un debesu putniem, un zvēriem pār visu zemi, un visiem rāpuļiem, kas kustas virs zemes!" Un Dievs radīja cilvēku pēc sava attēla; Viņš radīja viņu pēc Dieva attēla, Viņš radīja vīrieti un sievieti. Pēc tam Dievs svētīja viņus un viņiem sacīja: "Audziet un vairojieties, un piepildiet zemi! Pakļaujiet to sev un valdiet pār jūras zivīm un debesu putniem, un visiem dzīvniekiem, kas kustas virs zemes!" Tad Dievs sacīja: "Lūk, Es jums dodu visus sēklu nesošus stādus virs zemes un visus kokus, kam pašiem ir augļi ar sēklām, lai tie jums būtu par barību. Bet visiem zemes zvēriem un visiem debesu putniem, un visiem, kas kustas virs zemes un kam ir dzīvības elpa, par barību būs visa zaļojošā zāle." Un tā tas notika. Un Dievs redzēja visu, ko bija radījis, un tas bija ļoti labs. Tā pagāja vakars un rīts — sestā diena. (Rad jeb 1.Moz 1, 24-31)
Ierosmei
„Dievs redzēja visu, ko bija radījis, un tas bija ļoti labs”. Tas bija labs pēc tam, kad Dievs bija radījis cilvēkus.
Dievs radīja tevi – uzlūkoja un redzēja kā ļoti labu.
Mēģiniet iztēloties!
Ja vēlaties šo lūgšanas laiku pavadīt zīmējot, veidojot vai tml., tad ļaujieties! Kad esat pabeigusi(--is), tad aplūkojiet to un redziet, ka tas ir ļoti labs.
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem.

ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs

Dalīties Mīlestībā, kas ir Dievs
Adventa rekolekcijas. Ceturtā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dzīvības Garu, lai tas iemācītu mani mīlēt, kā mīl Dievs, lai es darbotos un dalītos pat ar sevi pašu.
Pārdomām
Mums ir atklāts liels noslēpums par Personām Dievā. Tās pilnīgi dalās viena ar otru savās bezgalīgajās domās, lēmumos un darbos. Tomēr šīs Personas ir dažādas Personas. Jums radīsies neliels priekšstats par to, ja iedomāsieties, ka, domājot savas visintīmākās domas, jūs izmantojat tādus pašus vārdus kā ikviens, tomēr jūsu domas ir unikālas. Atcerieties, ka jūs taču esat radīti pēc Dieva tēla, lai jūs dalītos visā un ar sevi pašu, vienlaicīgi paliekot atsevišķa persona. Šodien plaši izplatītais “būt kopā” patiesībā tikai īslaicīgi maskē sāpīgu patiesību par sevi pašu un savu mīlestību.
Lūk, kā mīl Dievs: Dievs ne vien domā par mīlestību vai attiecas pret to, bet Dievs mīlestību īsteno. Dievs dalās visā: Viņš dāvā dāvanas, paliek klātesošs dāvanās un darbojas caur tām, un šajās dāvanās dalās savā dievišķajā esamībā. Visa dzīve uz zemes ir daļa no Dieva dzīves. Katrs sapratnes mazumiņš jau ir daļa no Dieva prāta. Kad jūs esat taisnīgi, gādīgi, priecīgi un miera pilni, jūsos ir daļa no Dieva taisnības, gādības, prieka un miera – un paša Dieva.
Jēzus, Dieva Svētais, nāk, lai dalītos jūsu cilvēcībā. Dievs ir tas, kas to dara. Dievs ne tikai dalās dievišķībā, bet arī nāk lielā maigumā un stingrībā, lai dalītos jūsu cilvēcībā. Katram cilvēkam, personai ir šī spožā cieņa – būt cilvēkam, tāpat kā Jēzus Kristus ir cilvēks.
Jūsu garīgais aicinājums ir mīlēt tos, kurus Dievs jums dāvā, lai mīlētu tā, kā mīl Dievs. Jūsu mīlestība ir tas, ko jūs darāt, ne tikai tas, ko jūs domājat vai jūtat. Un tas viss, ko jūs darāt ar citiem un citu dēļ, jums tiks dāsni dots kā dāvana. Katrā dāvanā jūsu nolūks būs dalīties ar sevi pašu. Tas ir vairāk kā cieņa, tas ir spožums.
Lūgšana
Kungs, Visvarenais Dievs,
Tu mani mīli
Vairāk un labāk
Nekā es pats sevi.
Tikai labu
Tu vēlies man,
Vēli prieku un svētumu.
Dažreiz tas mani izbrīna.
Man? Kāpēc man –
To miljonu vidū, starp kuriem
Tik nedaudzi pazīst Pestītāju?
Tu liec man brīnīties.
Tad es atceros,
Labais Kungs,
Ka Tu mīli mani,
Ne tāpēc, kas esmu es,
Bet tāpēc, kas esi Tu.
Man ir bezgala patīkami
To zināt -
Zināt, kas Tu esi.
Neļauj nekad man
Būt šķirtam no Tevis.
Turi mani cieši sev klāt,
Āmen.
(c) The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Visas tiesības rezervētas.
(c) Tulkojums latviešu valodā KRISTĪGĀS DZIVES INSTITŪTS

otrdiena, 2014. gada 16. decembris

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu. Slava Dieva žēlastībai

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu
Adventa rekolekcijas. Trešā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu, lai es pazītu un uzticētos Dzīvības Garam, kas darbojas pasaulē, to laika gaitā pacietīgi mums atklāj, un ikvienā brīdī ir uzmanīgs pret cilvēkiem un arī mani.
Slava Dieva žēlastībai
Alelujā! Teiciet to Kungu, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi!
Kas var izteikt tā Kunga varenos darbus un pienācīgi paust visu Viņa teicamo veikumu slavu?
Svētīgi tie, kas turas pie patiesības un dara taisnību vienmēr!
Piemini mani, Kungs, pēc sava labā prāta uz savu tautu un nāc pie manis ar savu palīdzību,
Ka redzam labumu parādāmies Tavos izredzētajos, ka priecājamies par Tavu ļaužu prieku un lepojamies ar savu piederību pie Tavas izredzētās tautas!
Mēs esam grēkojuši līdz ar mūsu tēviem, esam noziegušies, mēs bijām bezdievīgi.
Mūsu tēvi Ēģiptes zemē neievēroja Tavus brīnuma darbus, viņi aizmirsa Tavu lielo žēlastību un bija nepaklausīgi krastmalā pie Niedru jūras.
Bet Viņš tiem palīdzēja sava vārda dēļ, lai parādītu savu lielo varu.
Viņš apsauca Niedru jūru, tā kļuva sausa, un Viņš valdīja viņus caur dziļumiem kā pa sausu zemi.
Viņš izglāba viņus no vajātāju varas un atsvabināja no ienaidnieka rokas.
Ūdeņi apsedza viņu pretiniekus, nepalika no tiem pie dzīvības it neviens.
Tad viņi ticēja Viņa vārdiem, viņi teica dziesmās Viņa slavu. (Ps 106)
ReadSea
Ieteikums
Ir tik daudz lūgšanu veidu, cik cilvēku.
Varat pamēģināt lūgties arī zīmējot vai lūgties, krāsojot pievienoto attēlu.
Attēla adrese:
http://www.kidopo.com/coloring-pages/bible/moses/moses-red-sea/
Svēto Rakstu fragments ņemts no Latvijas Bībeles biedrības Bībeles 1965.gada izdevuma revidētā teksta.

pirmdiena, 2014. gada 15. decembris

Adventa rekolekcijas. Jēzus runā par lauka lilijām

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu 
Adventa rekolekcijas. Trešā nedēļa.
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu, lai es pazītu un uzticētos Dzīvības Garam, kas darbojas pasaulē, to laika gaitā pacietīgi mums atklāj, un ikvienā brīdī ir uzmanīgs pret cilvēkiem un arī mani.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Jēzus runā par lauka lilijām
Un Viņš sacīja Saviem mācekļiem: "Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsities. Jo dzīvība ir labāka nekā barība un miesa labāka nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni. Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc? Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpj, ne auž. Bet Es jums saku: pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām. Bet, ja jau zāli laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsnī mesta, Dievs tik skaisti apģērbj, cik vairāk jūs, jūs mazticīgie! Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu Tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs ir nolēmis jums piešķirt Valstību! (Lk 12, 22-32)
Ierosmei
Vai šis Svēto Rakstu fragments ir par vienaldzību par savu dzīvi? Visticamāk, ka nē.
Drīzāk tas ir par „būt” – lauka lilija ir, viņa prot „būt”.
Tas ir aicinājums būt šeit un tagad, būt kā lauka lilijai – kas aug, uzsūc barības vielas un veldzi ar saknēm, kas atver lapas un ziedus, lai uzņemtu saules gaismu un siltumu, atvērtos lietum no debesīm, kas neskauž varbūt blakus esošo krāšņāko rozi vai putnus gaisā... Lauka lilija īsteno sev no Dieva dotās dāvanas, potenciālu un ir lauka lilija.
Kā ir ar mani? Vai es „esmu”, vai es protu būt šeit un tagad?
Šis fragments Svēto Rakstu vārdiem izsaka iekšējo brīvību, gatavību atsaukties Dieva aicinājumam, ignācisko indiferences (bezkaislības) principu, par kuru plašāk ir Gavēņa rekolekciju materiālā.
Svēto Rakstu fragments ņemts no Latvijas Bībeles biedrības Bībeles 1965.gada izdevuma revidētā teksta.

svētdiena, 2014. gada 14. decembris

Kristus ir maize, kas uztur mūsu dzīvību

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu
Adventa rekolekcijas. Trešā nedēļa.

Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu, lai es pazītu un uzticētos Dzīvības Garam, kas darbojas pasaulē, to laika gaitā pacietīgi mums atklāj, un ikvienā brīdī ir uzmanīgs pret cilvēkiem un arī mani.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Kristus ir maize, kas uztur mūsu dzīvību
Tad tie Viņam jautāja: "Kas mums jādara, lai mēs darītu Dieva darbus?" Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: "Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticētu Tam, kuru Viņš ir sūtījis."
Tad tie Viņam sacīja: "Kādu zīmi tad Tu dosi, lai mēs redzētu un Tev ticētu? Ko Tu darīsi? Mūsu tēvi ēda mannu tuksnesī, kā ir rakstīts: "Maizi no debesīm Viņš deva tiem ēst.""
Un Jēzus viņiem sacīja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ne jau Mozus jums deva maizi no debesīm, bet Mans Tēvs dod jums īsto maizi no debesīm, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un dod pasaulei dzīvību." Tad tie Viņam sacīja: "Kungs, dod mums vienmēr šo maizi!" Bet Jēzus viņiem sacīja: "Es esmu Dzīvības Maize. Kas nāk pie Manis, tas izsalcis nebūs; un, kas tic Man, tam nekad neslāps." Tomēr Es jums teicu, ka jūs Mani gan redzējāt, taču neticat.
Visi, ko Tēvs Man dod, nāks pie Manis, un to, kurš nāk pie Manis, Es neraidīšu projām, jo Es nokāpu no debesīm, lai darītu nevis pēc savas gribas, bet gan pēc Tā gribas, kurš Mani sūtīja. Bet Tas, kurš Mani sūtīja, grib, lai no tiem, kurus Viņš Man ir devis, Es nevienu nepazaudētu, bet uzmodinātu tos pastarā dienā. Jo tāda ir Mana Tēva griba, lai ikvienam, kas redz Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīve. Un Es viņu uzmodināšu pastarā dienā." ( 6, 28-40)
Ierosmei
Kristus ir klātesošs starp mums un mūsos kā visa centrs, kā jēga mūsu dzīvei, mūsu cerībām, mūsu teoloģijai, mūsu garīgumam... tik vienkārši kā Maize, kas dod dzīvību un to uztur.
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem.

piektdiena, 2014. gada 12. decembris

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu. Kungs ir mans Gans

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu
Adventa rekolekcijas. Trešā nedēļa.

Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu, lai es pazītu un uzticētos Dzīvības Garam, kas darbojas pasaulē, to laika gaitā pacietīgi mums atklāj, un ikvienā brīdī ir uzmanīgs pret cilvēkiem un arī mani.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Kungs ir mans Gans
"Mieriniet, mieriniet Manu tautu!" saka jūsu Dievs. "Runājiet Jeruzālemes sirdij un tai sauciet, ka tās kalpība ir beigusies, tās noziegums ir izlīdzināts, jo tā ir saņēmusi no Kunga rokas par visiem saviem grēkiem divkāršu sodu." Saucēja balss: "Tuksnesī gatavojiet Kunga ceļu! Taisnas dariet mūsu Dieva takas klajumā! Katra ieleja lai piepildās, katrs kalns un paugurs lai kļūst zemāks; kas līks, tam jātop taisnam, un, kas nelīdzens, — par līdzenu ceļu. Tad atklāsies Kunga žēlastība un ik katra miesa redzēs, ko ir teikusi Kunga mute!"
Ierunājās balss: "Sauc!" Bet es sacīju: "Ko lai es saucu?" "Ikviena miesa ir kā zāle, tās viss krāšņums ir kā lauku puķe. Izkalta zāle un novīta puķe, jo tai uzpūta Kunga dvaša. Patiešām, ļaudis ir kā zāle. Zāle izkalst, un puķe novīst, bet mūsu Kunga vārds paliek mūžīgi."
Kāp augstā kalnā, tu, kas nes labo vēsti Sionai! Pacel savu balsi ar spēku, tu, kas nes labo vēsti Jeruzālemei! Pacel to, nebīsties, saki Jūdas pilsētām: "Lūk, jūsu Dievs! Lūk, Kungs Dievs nāk varenībā, un Viņa roka valda! Lūk, Viņa atalgojums ir Viņam blakus, un Viņa atlīdzība ir Viņa priekšā. Kā gans Viņš vada savu ganāmpulku, ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī, pats nes avju mātes." (Is 40, 1-11)
Ierosmei
Pravietis Isajs (Jesaja) sniedz līdzību par ganu, kas rūpējas par savu ganāmpulku – ņem jērus savās rokās un ceļ klēpī, pats nes avju mātes.
Vai es pamanu, kā Kungs rūpējas par mani – joprojām, nemitīgi?
Vai varu par to liecināt?
Vai es ļaujos, lai par mani rūpējas? Vai es pieņemu rūpes?
Romas-katoļu tradīcijā grāmatas nosaukums latviešu valodā ir Isaja grāmata, bet tās pašas grāmatas nosaukums luteriskajā (protestantiskajā) tradīcijā ir Jesaja grāmata.
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem..

ceturtdiena, 2014. gada 11. decembris

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu

Dievs nemitīgi strādā, lai radītu un glābtu 
Adventa rekolekcijas. Trešās nedēļas tēma
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu, lai es pazītu un uzticētos Dzīvības Garam, kas darbojas pasaulē, to laika gaitā pacietīgi mums atklāj, un ikvienā brīdī ir uzmanīgs pret cilvēkiem un arī mani.
Pārdomām
Reiz Jēzus teica: “Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, tāpēc arī es darbojos” ( 5, 17). Jo Dievs ir Radītājs un Kungs, kas pastāvīgi rada visas lietas, Ābrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs, dzīvo, ne mirušo Dievs (kuram neviena persona nav mirusi).
Dažiem ir grūti noticēt, ka Dievs velta viņiem vai viņu apkārtējai pasaulei kaut cik uzmanības. Jūs esat pieņēmuši Jēzus Kristus Dievu, kas “liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem” (Mt 5, 45). Katru dienu Dievs liek gaismai spīdēt pār jums un dzīvībai plūst jūsu locekļos.
Jēzus atklāja, ka Visvarenais un Mūžīgais Dievs grib, lai Viņu pazītu kā Dievu, kas darbojas tik nemanāmi kā laba māte un tik nesatricināmi kā labs tēvs. Tādā veidā Dievs mīl: Viņš dod dāvanas, paliek klātesošs savās dāvanās, un rosīgi darbojas tajās un caur tām visu to labā, ko Viņš rada. Un vēl, Dievs dalās ar jums pat tajā, kā Viņš mīl. Jūs varat iemācīties tā mīlēt, kā mīl Dievs.
Reiz Jēzus paziņoja, ka tas ir Tēvs, kas pastāvīgi ir Viņā un dara visus darbus ( 14, 10). Jēzus pastāvīgi sacīja, ka Viņš un Tēvs ir viens. Ar kristību iekļauti Viņa dzīvē, jūs varat un jums jāsaka tas pats. Dievs darbojas jūsos, dodot jums dzīvību un gaismu, un caur jums un kopā ar jums veido jūsu apkārtējo pasauli.
Lūgšana

Āmen.

(c) The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Visas tiesības rezervētas.
(c) Tulkojums latviešu valodā KRISTĪGĀS DZIVES INSTITŪTS

trešdiena, 2014. gada 10. decembris

Dievs vienmēr paliek ar mums un mūs mīl

Dievs vienmēr paliek ar mums un ir laipns
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dievam dāvanu - spēju atzīt Viņa dievišķo Klātbūtni, Emanuēlu un Dzīvības Garu.
Dievs tā mīlēja pasauli, ka sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu
Bija kāds cilvēks no farizejiem vārdā Nikodēms, jūdu augstmanis. Viņš atnāca pie Jēzus naktī un Viņam sacīja: "Rabbi, mēs zinām, ka Tu esi no Dieva nācis Mācītājs, jo neviens nevar darīt tādas zīmes, kādas Tu dari, ja ar viņu nav Dievs." Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: kas nepiedzimst no jauna, tas nespēj skatīt Dieva Valstību." Nikodēms Viņam teica: "Kā tad cilvēks var piedzimt, būdams vecs? Vai tad viņš var vēlreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt?" Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: kas neatdzimst no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet Dieva Valstībā. Kas dzimis no miesas, ir miesa; kas dzimis no Gara, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev sacīju: jums vajag piedzimt no jauna! Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā šalkoņu, bet nezini, no kurienes tas nāk un uz kurieni dodas. Tā ir ar katru, kas ir dzimis no Gara." Nikodēms atbildēja un Viņam sacīja: "Kā tas var notikt?" Jēzus atbildot viņam teica: "Tu esi Izraēļa mācītājs un to nezini? Patiesi, patiesi Es tev saku: mēs runājam to, ko zinām, un liecinām par to, ko redzējām, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja Es jums runāju par to, kas ir virs zemes, bet jūs neticat, kā tad jūs ticēsiet, kad Es jums stāstīšu par debesu lietām? Un neviens nav uzkāpis debesīs, kā tikai Tas, kas no debesīm nokāpa — Cilvēka Dēls. Un, tāpat kā Mozus pacēla uz augšu čūsku, tā arī jābūt paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai katrs, kas tic, iemantotu mūžīgo dzīvi. Dievs tā mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Jo Dievs sūtīja Dēlu pasaulē, lai Viņš pasauli nevis tiesātu, bet gan lai pasaule caur Viņu tiktu atpestīta. Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts. Bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, tādēļ ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam. Bet tiesa ir šāda: Pasaulē ienāca gaisma, bet cilvēki vairāk iemīlēja tumsu nekā gaismu, jo ļauni bija viņu darbi. Katrs, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un netuvojas gaismai, lai viņa darbi netiktu nopelti. Bet, kas dara patiesību, tas tuvojas gaismai, lai atklātos viņa darbi, jo tie ir Dievā darīti.”  ( 3: 1-21)
Ieteikums
Šī ir laba Rakstu vieta, lai iztēlotos un iedomātos sevi klātesošu minētajā ainiņā.

Atgādinājums
Turpiniet veikt rekolekciju pierakstus un lūgšanu pārskatu par to kā veicas. Par žēlastībām, ko esat saņēmuši šajā laikā, uzrakstiet un padalieties ar citiem! Arī par grūtībām, ja tādas ir bijušas, arī rakstiet un jautājiet!
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem

svētdiena, 2014. gada 7. decembris

Augšāmcēlies cilvēka miesā, Jēzus ēd kopā ar saviem draugiem

Dievs vienmēr paliek ar mums un ir laipns
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dievam dāvanu - spēju atzīt Viņa dievišķo Klātbūtni, Emanuēlu un Dzīvības Garu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Augšāmcēlies cilvēka miesā, Jēzus ēd kopā ar saviem draugiem
Bet, kamēr viņi par to runāja, Viņš pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: "Miers jums!"
Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Viņš tiem sacīja: "Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdīs? Apskatiet Manas rokas un Manas kājas: tas esmu Es! Aptaustiet Mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat esam pie Manis." Un, to pateicis, Viņš parādīja tiem rokas un kājas.
Bet, kad viņi aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, Viņš tiem teica: "Vai jums šeit ir kas ēdams?" Tie pasniedza Viņam gabalu ceptas zivs. Un Viņš paņēmis ēda viņu priekšā. (Lk 24, 36-43)
Ierosmei
Vai tas nav pārsteigums, ka tagad, Adventa laikā, kad gatavojamies Jēzus piedzimšanas svētkiem, rekolekciju materiālā ir iekļauts šis fragments par Augšāmcelto Jēzu?
Pievērsīsim uzmanību šīs nedēļas „Žēlastībai, ko man lūgt”.
Jēzus dzīvo miesā tagad un mūžīgi. Viņam ir rokas un kājas, ausis un acis, viņš ēd zivis.
Mēs darām pareizi, priecādamies savā starpā un daloties ar to, kas mums ir, ar Viņu.
Dievs vēlas dzīvot mūsu vidū un to arī dara.

Dievs, mans Radītājs, ir klāt visā manā dzīvē

Adventa rekolekcijas. Otrā nedēļa. 
Dievs vienmēr paliek ar mums un ir laipns
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dievam dāvanu - spēju atzīt Viņa dievišķo Klātbūtni, Emanuēlu un Dzīvības Garu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Dievs, mans Radītājs, ir klāt visā manā dzīvē
Dziedātāju vadonim. Dāvida psalms. Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma. Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl arvienu pie Tevis. Kaut Tu bezdievjus nokautu, ak, Dievs! Kaut asinskārie atstātos no manis! Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu. Vai lai es neienīstu tos, kas Tevi, Kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret Tevi ceļas? Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! (Ps 139)

piektdiena, 2014. gada 5. decembris

Dievs, mans Radītājs, ir klāt visā manā dzīvē

Advenra rekolekcijas. Otrā nedēļa.
Dievs vienmēr paliek ar mums un ir laipns
Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dievam dāvanu - spēju atzīt Viņa dievišķo Klātbūtni, Emanuēlu un Dzīvības Garu.
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Dievs, mans Radītājs, ir klāt visā manā dzīvē
Dziedātāju vadonim. Dāvida psalms. Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Kurp lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu: galīga tumsa lai mani apklāj, un par nakti lai kļūst ap mani gaisma,- tad arī tumsība Tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība Tev būtu kā gaisma. Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir Tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl arvienu pie Tevis. Kaut Tu bezdievjus nokautu, ak, Dievs! Kaut asinskārie atstātos no manis! Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu. Vai lai es neienīstu tos, kas Tevi, Kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret Tevi ceļas? Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki. Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu! (Ps 139)

ceturtdiena, 2014. gada 4. decembris

Dievs vienmēr paliek ar mums un ir laipns

Adventa rekolekcijas. Otrā nedēļa.

Žēlastība, ko man lūgt
Es lūdzu Dievam dāvanu - spēju atzīt Viņa dievišķo Klātbūtni, Emanuēlu un Dzīvības Garu.
Pārdomām
Jūs varat no visas sirds teikt, ka ticat Dievam, un tajā pašā laikā izturēties kā neticīgais. Tādā gadījumā jūs būtu “praktiskais ateists”, kas nozīmē, ka jūs dzīvojat no vienas nedēļas nogales līdz otrai, daudz nedomājot par Dievu. Pārdomājiet, vai jūs neesat zaudējuši divas ticīga cilvēka īpašības. Pirmkārt, godbijību, izbrīnu un cieņu pret Radītāju un Kungu, un Dieva radīto radību. Otrkārt, apņēmību izdarīt kādu labu darbu, jo Dievs ir ar jums.
Vairāku iemeslu dēļ, kā, piemēram, tehnoloģiju attīstība vai ideoloģisku kustību izplatība, jūs varat sajust, ka Dievs ir tālu prom no šīs pasaules. Līdzīgi kā pulksteņu meistars, kas reiz uzmeistarojis pulksteni un tad atstājis to vienu pašu. Jūsu ticība māca jums kaut ko citu. Dieva vēlme ir, lai cilvēki viņam būtu tikpat cieši kā josta, kas  aptver vīra gurnus (Jer 13, 11). Jēzus Kristus ir apsolījis, ka viņš ir “pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt 28, 20).
Kad cilvēce Dieva Dēlu izslēdza no sava vidus un nogalināja, viņš tika augšāmcelts un atkal atgriezās mūsu vidū. Tagad Dievs paliek mūžīgi savienojies ar cilvēci saitē, kas nekad nevar pārtrūkt: jo Jēzus Kristus ir Dievs un cilvēks. Jūs pieņemat Viņu sevī Komūnijas laikā.
Dievs, Dzīvības Gars, uztur visu esamībā, dod enerģiju pat mūsu domāšanai un kustībai. Saskaņā ar dievišķo Gudrību – Gars darbojas savā spēkā “no viena zemes gala līdz otram, visas lietas labi kārtojot” (Gudr 8, 1). Kā psalmā teikts – Visvarenais Dievs ir pirms jums un aiz jums, vienmēr (sal. Ps 139).
Lūgšana
Āmen.
Paskaidrojums
Emanuel nozīmē Dievs ir ar mums.
(c) The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Visas tiesības rezervētas
(c) Tulkojums latviešu valodā KRISTĪGĀS DZIVES INSTITŪTS

trešdiena, 2014. gada 3. decembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas. Saņemtās žēlastības.

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa.

Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Pārskats par pirmo rekolekciju nedēļu
Šodien atradīsim laiku, lai atskatītos, kā esmu lūdzies/ lūgusies, kā Dievs ir vai nav uzrunājis manu sirdi. Iesaku atgriezties un pakavēties pie tām Svēto Rakstu rindām, kas ir uzrunājušas, iekritušas sirdī, palikušas atmiņā. Bet varbūt tas ir bijis kāds NOTIKUMS, ko nejaušība devusi un kas sasaucas ar šīs nedēļas tēmu - Dievs vienmēr dāvā dāvanas. Kādu DĀVANU esmu saņēmis/ saņēmusi?

Pievērsiet uzmanību arī šādiem jautājumiem:
Kāda ir Jūsu lūgšana? Kas ietekmē Jūsu lūgšanu? Kāda bija lūgšana – viegla vai grūta? Tēlaina vai vārdiska, pārsvarā bija tēli vai vārdi? Brīvi plūstoša vai neveikla?
Kas ietekmēja lūgšanu – kādas domas iešāvās prātā? Vai Dieva klātbūtnē pārņēma siltums vai bailes? Vai neko nepiedzīvojāt?
Atzīmējiet atbildes savos pierakstos. Pieraksti vēlāk var kalpot Jums labākai t.s. garu darbības pazīšanai Jūsu dzīvē.
Padalieties ar citiem par savu šīs nedēļas rekolekciju pieredzi!
Daloties cilvēki viens otru bagātina, kļūst viens otram par DĀVANU, un kļūst tuvāki.


otrdiena, 2014. gada 2. decembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas. Žēlastība Dēlā

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa. 


Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Dievs dod žēlastību un dzīvi Kristū
Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās. Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, lai Viņa priekšā mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība, ko Viņš mums dāvāja mīļotajā Dēlā. Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm un grēku piedošanu saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja līdz ar visu gudrību un saprātu, darot mums zināmu savas gribas noslēpumu saskaņā ar savu lēmumu, ko iepriekš bija pieņēmis Kristū, lai liktu piepildīties laikam un no jauna apvienotu Kristū visu, kas ir debesīs un virs zemes. Viņā arī mēs esam kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki. Saskaņā ar Tā nodomu, kas visu dara pēc savas gribas lēmuma, mēs esam iepriekš nozīmēti veicināt Viņa godības slavu, mēs, kas jau agrāk bijām cerējuši uz Kristu. Viņā arī jūs dzirdējāt patiesības vārdu, jūsu pestīšanas labo vēsti. Viņā jūs arī ieticējāt un tikāt apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu. Viņš ir mūsu mantojuma galvojums, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai (Ef 1, 3-14).
Ierosmei
Dievs uzņemas iniciatīvu, darot mūs par svētajiem.
Turpiniet pierakstīt lūgšanā piedzīvoto un  uzdrošinieties dalīties tajā ar citiem! 
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem.

pirmdiena, 2014. gada 1. decembris

Dievs dod Marijai mātes dāvanu

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa. 

Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Dievs dod Marijai mātes dāvanu
Tanī laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: "Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!" Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: "Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu, un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa Valstībai nebūs gala." Tad Marija sacīja eņģelim: "Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?" Un eņģelis viņai atbildot sacīja: "Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams." Tad Marija sacīja: "Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda!" Un eņģelis no viņas aizgāja. (Lk 1, 26-38)


Ierosmei
Šī ir laba Rakstu vieta, lai lūgšanas laikā to iztēlotos, lai iztēlotos it kā mēs būtu šajā notikumā klātesoši.
Ko redzam? Kāda ir vieta, kur aprakstītais notikums notiek? Vai varam to iztēloties, sajust ar pirkstiem materiālu, kas mums ir apkārt? Vai varam sajust, kas atrodas mums zem kājām? Kāda ir šī vieta? Gaiša vai tumša? Vēsa vai silta? Kur ir Marija, viņa sež, aizņemta ar kaut ko, vai stāv? Kādas ir viņas acis, balss,...? Kur ir eņģelis? Ko dzirdam? Kā tas notiek?  Kur esam mēs šajā ainā, kuras liecinieki esam kļuvuši?
Pārdomām
Dievs dod Marijai Mātes Dāvanu.
Ko man nozīmē saņemt dāvanu?
Kad tu saņem dāvanu, kādas sajūtas rodas tevī?
Vai sajūta, ka es esmu necienīgs(-a) to saņemt?
Varbūt vainas sajūta, ka saņemot dāvanu es palieku parādā?
Iespējams, es kļūstu ārkārtīgi aizdomīgs(-a): ko tad dāvanas devējs grib no manis, kāds ir viņa slēptais nolūks?
Kādas sajūtas rodas tevī?
Te augstāk minētās sajūtas bieži vien mums ir pazīstamas.
Tās nozīmē, ka dāvanu mēs uztveram kā pakalpojumu.
Tās nozīmē, ka negribam būt pateicību parādā.
Tās nozīmē, ka neuzticamies.
Gan mums dotā dzīvība, gan jaunā dzīve Jēzū – tā ir dāvana, un tai nav nekāda sakara ar to,
ka mēs varētu justies cienīgi to saņemt,
ka mēs varētu justies nepelnījuši to saņemt,
ka mēs varētu justies vainīgi to saņemt, ka mums būtu jādod kaut kas pretī.
Tā ir dāvana, un nav veida kā mēs varētu to atmaksāt.
Vienīgā atbildes reakcija, ko es varu darīt, ir pieņemt šo DĀVANU – man doto dzīvību, man doto jauno dzīvi un to dzīvot!
Savā vietā dzīvot!
Un darīt to no savas brīvas gribas!
Vai es to daru?
Kas man traucē to darīt?
Svēto Rakstu fragments ņemts no Svēto Rakstu Lekcionārija lasījumiem.
(c) KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTS

sestdiena, 2014. gada 29. novembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas. Pastaiga.

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa.
Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Pastaiga dabā jeb Dabas kontemplācija
Cilvēkam ir piecas sajūtas – redze, dzirde, tauste, oža un garša, ar kuru palīdzību cilvēks uztver pasauli. Izejiet dabā un mēģiniet ar visām šīm sajūtām piedzīvot dabu.
Nevajag domāt “kāpēc”, bet nosauciet vārdā to, ko redziet, dzirdiet u.tml. Pastaigas laikā mēģiniet atslēgt savu racionālo domāšanu! Piefiksējiet to, kas nes prieku. Esiet dabā, sajūtiet to ar visām savām maņām! Šo vingrinājumu sauc par dabas kontemplāciju.
Ja pamanāt kādu nelielu dabas priekšmetu, kas pastaigas laikā piesaista uzmanību, tad paņemiet to un atnesiet sev līdzi, un nolieciet sev zināmā vietā.
Pastaigai veltiet 20-40 minūtes laika.
Kad esat atgriezušies, tad pierakstiet, ko piedzīvojāt, ko redzējāt un pamanījāt, ko dzirdējāt, ko sajutāt?
Kādas dāvanas piedzīvojāt pastaigas laikā?
Kā tagad jūtaties?

piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa.
Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Slava Dievam – pasaules Radītājam
Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma.
Kungs, mūsu valdniek,
cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs!
Tava varenība sniedzas debesu augstumos!
No bērnu un zīdaiņu mutes
Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem,
lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.
Kad es redzu Tavas debesis,
Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,-
kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini,
un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?
Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva,
ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis,
esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem,
visu Tu esi nolicis pie viņa kājām:
avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus,
putnus zem debesīm un zivis jūrā,
un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā.
Kungs, mūsu valdniek,
cik goda pilns ir Tavs Vārds visā pasaulē! (Ps 8)
Ieteikums
Ja gadījumā līdz šim nav izveidojies ikdienas ieradums lūgties noteiktā laikā, tad šajā pirmajā rekolekciju nedēļā ir svarīgi atrast noteiktu laiku ikdienas ritmā, ko veltīt lūgšanai ar rekolekciju materiālu. Ir svarīgi, lai Jūs izvēlētos labāko laiku lūgšanai.
Mēģiniet iepazīt sevi, kad Jums labāk veicas lūgšana – no rītiem vai vakarā, vai varbūt pusdienlaikā. Attiecību uzturēšanai ir vajadzīgs laiks. Centieties savām attiecībām ar Dievu ieplānot vislabāko laiku. Neatlieciet lūgšanu uz vēlāku laiku, jo tā drīz vien pienāk laiks, kad esam pārāk noguruši, lai lūgtos. Ja esam noguruši, tad ir jāiet gulēt vai jāatpūšas. Lūgšana un rekolekciju veikšana nav jāuztver kā slogs un vēl viens smags pienākums!
Lai veiktu rekolekcijas, protams, ir nepieciešama zināma disciplīna. Tāpēc pirmajā nedēļā mēģiniet iekārtot savu ikdienas ritmu tā, lai lūgšanai tajā atrastos pastāvīga vieta. Šī ir nedēļa, lai izmēģinātu, kas der un to paturētu, un lai atteiktos no tā, kas neder un traucē lūgšanai.
Lūgšanas pārskats
Piezīmju grāmatā uzrakstiet kopsavilkumu tam, kas notika lūgšanas laikā:
Vai kāds vārds vai frāze īpaši pārsteidza?
Ko jutāt un ko apzinājāties? Ko tas Jums nozīmē? un Dievam?
Vai būtu noderīgi atgriezties pie kāda lūgšanas momenta nākamajā lūgšanas laikā?
Ja bija kāds vārds, frāze, tēls vai tml., kas īpaši uzrunāja, pie kura būtu vēlēšanās vēl pakavēties, tad tas būtu īsais, kuru te atzīmēt un pie kura atgriezties nākamajā lūgšanas laikā.

ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas


Adventa rekolekcijas. Pirmās nedēļas tēma. 
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Pārdomām
Jēzus savu lūgšanu Dievam parasti sāka sacīdams: “Tēvs, es pateicos Tev.” Pirms Lācara uzmodināšanas viņš teica: “Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu mani esi paklausījis!” ( 11, 41). Jēzus lūdzās pateikdamies, jo Viņš dzīvoja pateicībā. To Jēzum mācīja Dieva tautas lielā tradīcija, un tādējādi Jēzus pieņēma ticībā, ka viss ir Dieva dāvana.
Kā Dieva dotu Viņam Jēzus uzlūkoja pasauli, savu pagātni un visu, ar ko Viņš sastapās savā dzīvē. Viņš teica Dievam, savam Tēvam: “Viss, ko Tu man esi devis, ir no Tevis” ( 17, 7). Viņš ar to domāja visu – savu ģimeni, savu pagātni, savu aicinājumu, savus darbus un pat savas ciešanas. Viņš visu uzlūkoja kā dāvanu, jo viņa acis bija ticības pilnas.
Daži cilvēki uztver pasauli tādu, kāda tā ir. Kas tad ir “ir”? Viņi ir līdzīgi daltoniķiem, kas lietas redz skaidri, bet tikai melnbalti, pelēkos toņos. Jūs esat aicināti uztvert pasauli kā dāvanu. Tas nozīmē, kā tādu, kuru jums ir devis Kāds, Kas ir lielāks: viss, kas ir “ir”, ir DĀVANA, dāvana no Dieva.
Jūs esat Dieva izvēlēti caur Kristus acīm skatīt Dieva doto dāvanu varavīksni – zemi, debesis, zinātni, mūziku, savu dzīvi un talantus, un tos, kurus jūs mīlat. Dievs jums ierāda īpašu vietu izvēlētās tautas vidū – starp svētajiem. Vai Dievs varēja caur eņģeli pavēstīt Marijai, kā nosaukt viņas dēlu? Vēl vairāk, Dievs jums, vēl esot mātes miesās, sauc jūs vārdā.
Pateicības garā jūs atzīstat, ka nevarat paši sev pieprasīt pielikt ne stundu pie dzīvības, ne arī centimetru pie auguma. Jūs neko nevarat garantēt ne sev pašam, ne arī tiem, kurus mīlat. Bet tāpēc, ka esat izvēlējušies vispirms meklēt Dieva valstību, jūs zināt, ka “visas šīs lietas taps piemestas” (Mt 6, 33). Šāda ticība un šāda paļāvība pašas par sevi ir dāvanas, kuras mūsdienu pasaulē daudzi nepieņem.
Lūgšana
Āmen.
(c) The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Visas tiesības rezervētas.
(c) Tulkojums latviešu valodā KRISTĪGĀS DZIVES INSTITŪTS

trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Kā notiksAdvena laika rekolekcijas šogad?Šogad Adventa laika rekolekcijas būs brīvi pieejamas internetā ikvienam interesantam. Lai neiztrūkstoši varētu saņemt visus materiālus savā pastkastītē, nepieciešams pierakstīties uz bloga - Dvēseles draugs - jaunumiem.
Rekolekciju laiks šogad būs no ceturtdienas, 27.novembra, līdz trešdienai, 24.decembrim.

Un tā, katru nedēļu ceturtdienās varēsiet iepazīties ar nedēļas tēmu. Kopā ar nedēļas tēmu ir vēl vairāki materiāli, kas dod ievirzi nedēļas tēmai. 1. Īss formulējums – „Žēlastība, ko man lūgt”. „Žēlastība, ko man lūgt” ir vārdos izteikta garīgā pieredze, pēc kuras tiekties un ilgoties attiecīgajā nedēļā. Ignācijs Lojola vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka pirms mēs sākam lūgties, mums vajag noformulēt žēlastību, ko mēs vēlamies lūgšanā saņemt no mūsu Kunga. Protams, Dievs jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Var rasties jautājums - kāpēc tad mums vēl vajag to atkārtot, noformulēt, izteikt? Tas ir svarīgi tāpēc, lai sagatavotu un atvērtu savu sirdi šīs žēlastības saņemšanai. No pieredzes varu apgalvot – ja sirds ir tikusi atvērta, tad Dievs dāvā bagātīgi, pat vairāk, nekā protam lūgt. Tāpat – kā gan citādi mēs zināsim, vai esam lūgšanā saņēmuši to, ko lūguši, ja lūgšanas sākumā nebūsim noformulējuši, pēc kā ilgojamies? 2. Teksts „Pārdomām”. Te ir koncentrētā veidā minēti vairāki punkti pārdomām, kas saistās ar nedēļas tēmu un attiecīgajā nedēļā vēlāk lūgšanai piedāvātajiem Svēto Rakstu fragmentiem vai cita veida vingrinājumiem. Šis teksts ir domāts, lai to izlasītu un pārdomātu. Vai es tajā rakstīto atpazīstu savā dzīvē? Vai tas attiecas uz manu dzīvi? Kāda veidā? Pie šī teksta var atgriezties arī turpmāk nedēļas laikā. 3. „Lūgšana”. Ar to Jūs variet lūgties ceturtdien, kā arī izmantot pārējās nedēļas dienās, ja tā palīdz Jums noskaņoties uz šīs nedēļas tēmu un atvērt sirdi žēlastībai. Tāpat to variet izmantot noslēdzot ikdienas lūgšanu. Pārējās dienās - attiecīgās dienas lūgšanu materiāls un ieteikumi, ko ar to darīt un kā lūgties.

Komentāros pie materiāla aicinu dalīties savā lūgšanu pieredzē, ar to, ko Dievs darījis attiecīgajā nedēļā rekolekciju laikā, un uzdot jautājumus saistībā ar rekolekcijām. Ja rodas jautājumi - tos var man uzdot arī rakstiski. Iespēju robežās centīšos uz tiem atbildēt. Kā jau minēju - šī materiāla autors ir ilggadējs rekolekciju vadītājs un autoritāte ignāciskā garīguma jomā Žozefs Tetlovs, S.J.
Lai Svētais Gars palīdz ar atvērtu sirdi ieiet Adventa laikā!

otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Adventa laika rekolekcijas ikdienā


Bezmaksas reģistācija uz rekolekcijām, pierakstoties uz šī bloga - Dvēseles draugs - jaunumiem. 

Ar Pirmo Adventa svētdienu sākas gaidīšanas laiks.

Gaidīšana ir ļoti būtiska garīgajai dzīvei. Šis gaidīšanas laiks nenozīmē pasīvu gaidīšanu, kā mēs mēdzam gaidīt, kad pārstās līt lietus vai kad pienāks vilciens. Mēs gaidām, sirdī turot Dieva apsolījumu. Tā ir gaidīšana pārliecībā, tā ir gaidīšana, kurā izdzīvojam tagadnes brīdi.

Šis četru nedēļu ilgais laiks dod mums iespēju garā satuvināties ar tiem Israēļa tautas ļaudīm, kas gadsimtiem ilgi loloja sapni par Mesijas atnākšanu un tam ticēja. Viņi šo sapni izdzīvoja tagadnē. Šis ir laiks, kas mums dots, lai mēs savā sirdī atpazītu šīs ilgas un sapni par Kristus atnākšanu, un piedzīvotu un apzinātos Viņa iemiesošanos katrā no mums un ar prieka un miera pilnām sirdīm svinētu Kristus piedzimšanas svētkus.

Ilgas sirdī – tās nav nejaušas, bet tās ir Dieva ieliktas, kas mūs, cilvēkus, ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Kā rakstījis sv. Augustīns: „Tu [Dievs] mūs esi radījis sev un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas Tevī.” Tāpēc tagad dosim sev iespēju un atvēlēsim laiku, lai ieklausītos savā sirdī, lai tajā mītošo nemieru, ko ienes ikdiena, rūpes un raizes, šo četru Adventa nedēļu laikā dienu pa dienai pārvērstu (transformētu) mierā un ļautu sirdij iemantot Dieva dotu mieru.

Šie rekolekciju materiāli balstās uz Ignācija Lojolas „Garīgajiem vingrinājumiem” un tie ir izkārtoti noteiktā secībā, lai nodrošinātu noteiktu dinamiku. Tāpēc šajās rekolekcijās ir svarīgi, lai cilvēks apņemtos katru dienu veltīt vismaz 20-30 minūtes laika šiem vingrinājumiem. Ieteicamais laika ilgums būtu 30-40 minūtes dienā. Tomēr, pat ja kādu ļoti saista šie vingrinājumi, tomēr iesaku nepārsniegt 60 minūtes vienā reizē.


Šī materiāla autors ir ilggadējs rekolekciju vadītājs un autoritāte ignāciskā garīguma jomā Žozefs Tetlovs, S.J. (Jēzus Sadraudzības loceklis). Man ir bijusi iespēja viņu satikt Romā 2003. gada pavasarī. 2003. gada rudenī KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTS saņēma arī atļauju tulkot latviski, publicēt un izmantot viņa sagatavotos materiālus rekolekcijās. Un tā jau 2003.gada Adventāpirmo reizi vadīju šīs rekolekcijas. Laika gaitā šīs rekolekcijas tika pielāgotas arī e-videi, kur tās kļuva pieejamas arī tiem, kam ikdienā nebūtu iespējams piedalīties rekolekcijās klātienē.

Adventa rekolekciju materiāls šogad pirmo reizi tiks piedāvāts brīvi pieejams internetā. Lai to saņemtu arī savā e-pastā un neizlaistu nevienu materiālu, ieteicams pierakstīties uz šī bloga jaunumiem.
Uz tikšanos!